Modele prognozowania sprzedaży

Modeli ekonometrycznych są Setki, są MODELE dynamiczne i statyczne, jednorównaniowe je wielorównaniowe, liniowe je nieliniowe. Wybór Tego lat uzależniony jest każdorazowo OD zachowania badanego zjawiska. Modèle Musi być Jak Najlepiej dopasowany ne rzeczywistych obserwacji. Un przy tym zdroworozsądkowy. Ten Last warunek nie zawsze jest Jednak taki oczywisty dla wszystkich. Zdarza się, że Wśród zmiennych objaśniających pojawiają się czynniki o wątpliwej zależności, a ich obecność w równaniu jest tłumaczona tylko tym, że “poprawiają dopasowanie modelu”. À jeden z najczęstszych błędów Popeye przez osoby zaczynające swoją przygodę z ekonometrią. Pronozowanie sprzedaży jest najtrudniejszą volet całego procesu Planowania strategicznego. Uzyskiwane Wyniki Nigdy nie dają GWARANCJI pewności i poprawności. Powodem jest brak możliwości przewidzenia wszystkich zdarzeń, które mogą mieć Wpływ na kształtowanie się pronozy sprzedaży.

Pronozowania sprzedaży na rynku dokonuje się Biorąc Pod uwagę: MODELE ekonometryczne. Na Każde równanie ekonometryczne Składa się zmienna objaśniana (zależna) oraz zmienne objaśniające Uzupełnione przez składnik losowy. Przed przystąpieniem ne pronozowania wybiera się Najpierw zmienne ne analizy, estymuje się ich PARAMETRES (NP. metodą najmniejszych kwadratów), un Następnie weryfikuje się ich istotność. Celem modelu ekonometrycznego jest ocena wpływy badanych zmiennych objaśniających na zmienne pronozowane (TJ. objaśniane). Oczywiście niezble nym elementem do się Tego zadania jest Posiadanie dobrych szacunków dotyczących zmiennych objaśniających oraz przyjęcie założenia o tym, że zależność między badanymi zmiennymi (objaśnianymi i objaśniającymi) są stałe w czasie-a przynajmniej w okresie pronozowanym; a także o tym, że na dynamikę badanego zjawiska mają decydujący Wpływ głównie zmiany ilościowe zmiennych objaśniających. Oprócz Tego, aby Model był poprawny, przyjmuje się stałość rozkładu składnika losowego w czasie. Ne pronozowania stosuje się najczę rozmaite Techniki statystyczne i Matematyczne, które à z kolei nakłada się na potężne bazy danych powstające w przedsiębiorstwie.

st-admin